Gwilym Morus-Baird

 

 

Cychwynnodd Gwilym Morus-Baird astudio llenyddiaeth Gymraeg yn 2002 fel myfyriwr aeddfed ar gwrs gradd Ysgol y Gymraeg, Prifysgol Bangor. Aeth ymlaen i gwblhau MA a Doethuriaeth yn yr adran, gan arbenigo ar farddoniaeth yr Oesoedd Canol a’r traddodiad barddol Cymreig.

Ar gyfer ei ddoethuriaeth gwnaeth ymchwil ar bersona dramatig y bardd llys ac agweddau anthropolegol ar y traddodiad barddol, yn arbennig yng nghyfnod y Gogynfeirdd. Gweithiodd hefyd fel cymrodor ymchwil yn Llyfrgell y Gyngres, Washington DC, yn cymharu arferion perfformio llwythi Affrica a Gogledd America gyda rhai’r beirdd Cymraeg.

Yn 2012 derbyniodd grant gan y Cyngor Celfyddydau i ddatblygu cynllun ymchwil ar arddulliau a thechnegau perfformio datgeiniaid yr Oesoedd Canol. Perfformiodd aelodau’r cynllun yng nghynhadledd Voicing the Verse Prifysgol Bangor ym mis Mai’r flwyddyn honno. Gweler mwy ar: mwncinel.com/datgeiniaeth.

Er iddo dreulio llawer o’i amser yn ymchwilio llên gwerin a chwedloniaeth mae hefyd yn gerddor. Ers 2005 mae wedi rhyddhau nifer o albymau, naill ai fel artist unigol neu fel prif leisydd y band affro-ffync Drymbago. Mae hefyd wedi bod yn gyfrifol am gyweithiau gyda cherddorion o Balestina ac India. Mae ei gerddoriaeth ar gael o mwncinel.com, ynghyd â fideo o berfformiadau byw.

Ar y cyd ag aelodau eraill o’r diwydiant cerddoriaeth Gymraeg, mae’n un o sylfaenwyr Eos – yr Asiantaeth Hawliau Darlledu.

IMG_2125

 

Gwilym Morus-Baird began his studies in Welsh literature in 2002 as a mature student enrolled on the Welsh literature degree course at The School of Welsh, Bangor University. He then went on to complete a Masters and a Doctorate at the department, specialising in Medieval Welsh poetry and the Welsh bardic tradition.

For his doctorate he investigated the dramatic persona of the court bard and anthropological aspects of the Welsh bardic tradition, particularly during the Gogynfeirdd period. He has also worked as a research fellow at the Library of Congress, Washington DC, comparing the performance practices of African and American tribal cultures with those of the Welsh bards.

In 2012 he received a grant from the Welsh Arts Council to develop a research project on the performance styles and techniques of medieval bardic declamation. The project performed at Bangor University’s Voicing the Verse conference in May of that year. Details and videos of performances can be found at his music website: mwncinel.com/datgeiniaeth.

Although spending much of his time researching folklore and mythology he has also been a musician. Since 2005 he has released several albums of original material, and he was lead singer and percussionist for a twelve piece afro-funk outfit called Drymbago. He has also been responsible for collaborations with musicians from Palestine and India. His music is available at mwncinel.com, where there are also videos.

Along with other prominent members of the Welsh music industry he is a founder member of Eos – The Broadcasting Rights Agency for Wales

© Gwilym Morus-Baird and welshmythology.com, 2013-2018. Unauthorized use and/or duplication of any material on this website without express and written permission from this site’s author and owner is strictly prohibited. Excerpts and links may be used, provided that full and clear credit is given to Gwilym Morus-Baird and welshmythology.com with appropriate and specific direction to the original content.

One thought on “Gwilym Morus-Baird

  1. Pingback: Feral State Productions presents Bird Boy | FERAL STATE

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s